HISTORIE 

Dne 13. ledna 1884 byl předložen návrh od pana Václava Bureše čp. 22 na zakoupení dvojkolky se savým strojem a 100m hadic od firmy Smékal ze Smíchova.

Dne 17. ledna byla tato koupě uskutečněna za 460 zlatých tento stroj , ale musel mít obsluhu, proto byla na den 20. ledna 1884 svolána  schůze.Toho dne bylo usneseno, aby byl u nás a v sousedních obcích založen Sbor dobrovolných hasičů! Pod vrchní dohlídkou představitelstva v Otradově bylo hned přikročeno k volení velitele, podvelitele a jednatele!

Zvoleni byli za: velitele František Salášek, podvelitele Josef Doležal, jednatele Josef Hamerský

Dne 10. února 1884 na svolané schůzi byl zvolen pokladníkem Josef Zástěra a přijati noví členové! Přijati byli hlídací trubači, lezci, háky a žebříky, stříkačníci. Sbor měl v tu dobu 53 členů. Dále byly zakoupeny přilby a pasy, vše stálo 187 zlatých a 40 krejcarů! Přitom příjmy sboru byly jen z darů od pojišťoven a obcí.

Proto můžeme říci, že 20. leden 1884 je den založení Sboru dobrovolných hasičů v Otradově.

A nyní, jak šla léta a jak šel čas.......

rok 1885 – 1890 - V těchto letech se sbor zúčastnil 8 požárů v 7 okolních obcích a jednoho v Otradově! Za statečné hájení cizího majetku dostal náš sbor odměnu 15 zlatých od rolníka Hlávky. A dokonce v roce 1886 obdržel sbor podporu od jeho veličenstva Františka Josefa I. 60 zlatých a roku 1888 kněžna Thurn-Taxitů věnovala sboru 50 zlatých.

rok 1891 - 1895 - V tomto roce kronikář zaznamenává několik slavností. 24. června 1892 je pořádán hasičský výlet do blízkého lesa Humperky, kterého se zúčastnilo 6 okolních sborů. Zajímavé je, že v tento den se narodil budoucí velitel sboru Josef Myška. Dále sbor oslavil své desetileté trvání. Slavnosti se zúčastnilo 9 okolních sborů : Skuteč, Žďárec, Česká Rybná, Proseč a Záboří, Oldříš, Krouna, Pustá Kamenice a Rychmburk. Se sborem zdejším celkem 200 členů! Dále 300. výročí narození učitele národů J.A. Komenského, ku jeho příležitosti byly ve Skutči odhaleny pamětní desky českých vlastenců , spisovatele A.F. Rybičky a hudebního skladatele F. Tomáška.

rok 1896 – 1900 - Teto rok byl smutný, zemřel oblíbený velitel Josef Důrek, byl 12 let členem a 10 let velitelem. Na jeho místo byl zvolen Jan Novotný.

rok 1900 - 1909 - V tomto období měl sbor už  65 členů. V roce 1904 oslavil 20. výročí! V roce 1905, 16. května je zvolen velitelem Josef Cach! V roce 1909 dne 31.října, byl zvolen obecním pokladníkem Václav Pražan a velitelem byl zvolen Josef Cach.

rok 1910 - Nebyl zaznamenán. 0d roku 1911 až  1913 byl chod sboru bez výrazných situací.

rok 1914 - ZAČÁTEK 1 SVĚTOVÉ VÁLKY - neradostné chvíle v historii našeho sboru! V pondělí, 27. července ráno, odjela první část záložníků. Na nádraží v Krouně se odehrávali při odjezdu vlaku tklivé scény, jenž nelze ani líčit, pláč malých dětí, nářek žen a matek, doléhal ještě za odjíždějícím vlakem! 20. září se roznesla po vesnici smutná zpráva, že člen sboru, bratr František Kaštánek, zahynul na bojišti.

Rok 1915 - V tomto roce měl sbor 36 členů, 23 jich bylo povoláno do války!

Rok 1916 - Činných členů 26. 3. padlí František Kaštánek, Tomáš Pešek, Josef Švanda, 9 bratří v zajetí.

ROK 1918 - KONEC PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY - Náš sbor měl tento rok další 2 padlé, ke Kašpárkovy , Peškovy a  Švandovy se přidali Josef Důrek a Josef Navrátil.

Roky 1918 – 1938 - činnost sboru je stále žádaná a úspěšná! Náš sbor zachránil bezpočet životů a osobního majetku našich spoluobčanů.

Rok  1938 - ZAČÁTEK DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY - tato léta se v naší kronice označují jako hluchá. Až po rok 1945, kdy Německo kapitulovalo.

Roky 1945 - 1954 jsou bohaté na činnost sboru ve všech směrech. Sbor byl za příkladnou práci také oceněn několika cenami. ( ocenění viz. níže )

Rok 1954 - 70. výročí založení sboru. Oslav se zúčastnilo 15 okolních sborů. V tomto roce mladí hasiči získávají na okrskovém kole ve Skutči 1. místo a za týden opět ve Skutči v okresním kole také 1. místo, kde získali 10 vycházkových obleků a košil. A v Pardubicích se 11.8. dostávají už na 3. místo v kraji. Od té doby Otradovští požárníci téměř nepřetržitě až dodnes, triumfují na soutěžích a přivážejí domů cenné odměny a diplomy.

Následující roky obsahují 100. výročí sboru. A také bohatou činnost, kterou se náš sbor pyšní dodnes.

Ocenění do roku 1983:

1955 Družstvo mužů získává jako první na okrese odznak VZORNÝ HASIČ

1970 ONV Chrudim uděluje čestné uznání k 25. Výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou

1972 Okresní výbor SPO uděluje odznak - Za příkladnou práci

1974 K 90. výročí sboru uděluje OV SPO čestné uznání

1976 Rada ONV Chrudim uděluje čestné uznání za pracovní iniciativu při zvelebování obce v rámci soutěže MNV. OV SPO uděluje diplom dorostu za mimořádnou aktivitu!

1977 Tentýž diplom dorostu

1979 Předsednictvo OV Národní fronty uděluje čestné uznání za aktivní účast a výsledky v soutěži MNV.

1980 Totéž předsednictvo uděluje čestné uznání za dlouholeté plnění celospolečenských úkolů. Krajský výbor SPO v Hradci Králové uděluje medaili za zásluhy.

1981 Okresní výbor SPO uděluje čestné uznání za vzornou přípravu 1. kola soutěže požárních družstev.

1982 tentýž výbor uděluje poděkování za výchovu mládeže u příležitosti 10. výročí hry PLAMEN.

1983  uděluje čestné uznání " Za socialistickou péči " kolektivu Gregor František, Bureš Josef, Volf Josef, Pešek Milan, Bureš Miroslav, Myška Vladimír, Pokorný Josef, Uchytil Josef ml.    MNV Krouna uděluje diplom za docílené pracovní výsledky.

 

dole cb 1[2].jpg